Plastics Intelligence Unit


ข้อมูลพื้นฐานประเทศบรูไนปี 2016
Attachment File: บรูไน.png
ข้อมูลพื้นฐานประเทศบรูไนปี 2014
Attachment File: Slide1.PNG
ข้อมูลพื้นฐานประเทศบรูไนปี 2014
ข้อมูลพื้นฐานของประเทศบรูไน ปี 2013
Attachment File: Brunei.png
ข้อมูลพื้นฐานของประเทศบรูไน ปี 2013

What did Brunei import 2017
Attachment File: Brunei im.png
What did Brunei import 2017
Source: The Observatory of Economic Complexity

What did Brunei export 2017
Attachment File: Brunei ex.png
What did Brunei export 2017
Source: The Observatory of Economic Complexity

What did Brunei Darussalam import 2017
Attachment File: en_profile_country_brn.png
What did Brunei Darussalam import 2017
Source: The Observatory of Economic Complexity

What did Brunei Darussalam export 2017
Attachment File: en_profile_country_brn.png
What did Brunei Darussalam export 2017
Source: The Observatory of Economic Complexity

What did Brunei import 2015
Attachment File: Brunei 2015.png
What did Brunei import 2015
SWOT อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของบรูไน
Attachment File: Slide5.JPG
SWOT อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของบรูไน


Disclaimer
    เว็บไซต์ http://plastic.oie.go.th เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยได้มีการรวบรวม เรียบเรียง ข่าวสารต่างๆ จากในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข่าวสารในเว็บไซต์ไปใช้
  สถิติ รวมตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการเดือนกันยายน 2551
    ผู้เข้าชม:  5,397,098 ราย
    หน้าที่เข้าชม:  12,424,017 ครั้ง
  สถิติประจำวัน
    สมาชิก:  7 ราย
    บุคคลทั่วไป:  804 ราย
 Copyright © 2008 - 2020 Plastics Institute of Thailand

Website managed by Plastics Institute of Thailand