Plastics Intelligence Unit


ข้อมูลพื้นฐานประเทศลาวปี 2017
Attachment File: ลาว.jpg
ข้อมูลพื้นฐานประเทศลาวปี 2017
ข้อมูลพื้นฐานประเทศลาวปี 2016
Attachment File: page_02.png
ข้อมูลพื้นฐานประเทศลาวปี 2016
ข้อมูลพื้นฐานประเทศลาวปี 2014
Attachment File: Slide4.PNG
ข้อมูลพื้นฐานประเทศลาวปี 2014
ข้อมูลพื้นฐานของประเทศลาว ปี 2013
Attachment File: Lao.pngSlide14.PNGSlide3.PNG
ข้อมูลพื้นฐานของประเทศลาว ปี 2013
What did Laos import 2017
Attachment File: Laos im.png
What did Laos import 2017
Source: The Observatory of Economic Complexity

What did Laos export 2017
Attachment File: Laos ex.png
What did Laos export 2017
Source: The Observatory of Economic Complexity

What did Lao import 2017
Attachment File: en_profile_country_lao.png
What did Lao import 2017
Source: The Observatory of Economic Complexity

What did Lao export 2017
Attachment File: en_profile_country_lao.png
What did Lao export 2017
Source: The Observatory of Economic Complexity

What did Loas import 2015
Attachment File: Loas 2015.png
What did Loas import 2015
SWOT ของประเทศลาว
Attachment File: Slide3.JPGSlide14.PNGSlide3.PNG

วิเคราะห์ SWOT ของประเทศลาว

SWOT อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของลาว
Attachment File: Slide4.JPGSlide14.PNGSlide3.PNG
SWOT อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของลาว

Disclaimer
    เว็บไซต์ http://plastic.oie.go.th เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยได้มีการรวบรวม เรียบเรียง ข่าวสารต่างๆ จากในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข่าวสารในเว็บไซต์ไปใช้
  สถิติ รวมตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการเดือนกันยายน 2551
    ผู้เข้าชม:  5,397,018 ราย
    หน้าที่เข้าชม:  12,423,877 ครั้ง
  สถิติประจำวัน
    สมาชิก:  5 ราย
    บุคคลทั่วไป:  728 ราย
 Copyright © 2008 - 2020 Plastics Institute of Thailand

Website managed by Plastics Institute of Thailand