ทำเนียบผู้ประกอบการพลาสติก

หมวดเม็ดพลาสติกที่ใช้

ABS (199 )
EPS (64 )
Fiberglass (28 )
GPPS (34 )
HDPE (744 )
HIPS (114 )
Inline W. (0 )
LDPE (462 )
LLDPE (178 )
Other (134 )
PA (Nylon) (82 )
PC (70 )
PEEK (1 )
PET (273 )
PMMA (36 )
POM (58 )
PP (1059 )
PS (179 )
PU (60 )
PVC (401 )


Disclaimer
    เว็บไซต์ http://plastic.oie.go.th เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยได้มีการรวบรวม เรียบเรียง ข่าวสารต่างๆ จากในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข่าวสารในเว็บไซต์ไปใช้
  สถิติ รวมตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการเดือนกันยายน 2551
    ผู้เข้าชม:  6,067,676 ราย
    หน้าที่เข้าชม:  13,411,361 ครั้ง
  สถิติประจำวัน
    สมาชิก:  - ราย
    บุคคลทั่วไป:  315 ราย
 Copyright © 2008 - 2021 Plastics Institute of Thailand

Website managed by Plastics Institute of Thailand