ทำเนียบผู้ประกอบการพลาสติก

หมวดเม็ดพลาสติกที่ใช้

ABS (191 )
EPS (59 )
Fiberglass (44 )
GPPS (8 )
HDPE (849 )
HIPS (40 )
Inline W. (0 )
LDPE (579 )
LLDPE (341 )
Other (34 )
Other (55 )
Other (85 )
PA (Nylon) (85 )
PC (75 )
PCR (294 )
PET (447 )
PIR (94 )
PMMA (58 )
POM (27 )
PP (1290 )
PS (119 )
PU (67 )
PVC (438 )
Virgin (2072 )


Disclaimer
    เว็บไซต์ http://plastic.oie.go.th เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยได้มีการรวบรวม เรียบเรียง ข่าวสารต่างๆ จากในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข่าวสารในเว็บไซต์ไปใช้
  สถิติ รวมตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการเดือนกันยายน 2551
    ผู้เข้าชม:  6,363,451 ราย
    หน้าที่เข้าชม:  13,846,976 ครั้ง
  สถิติประจำวัน
    สมาชิก:  6 ราย
    บุคคลทั่วไป:  1,037 ราย
 Copyright © 2008 - 2022 Plastics Institute of Thailand

Website managed by Plastics Institute of Thailand