จัดทำโดย Plastic Intelligence Unit

- ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก


  ข้อมูลประจำปี 


สถาบันพลาสติก
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
REACH Information
REACH talk
Petroleum Institute of Thailand
Legal Database System


Rotointrend.com
กรีนไทยโปรดักส์
BASF: Plastic Additives
http://www.coolblock.co.th    -


ที่อยู่สำนักงาน:    
โทรศัพท์: แฟกซ์:

ผู้ติดต่อ: ตำแหน่ง:
อีเมลล์: เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง: (ค.ศ.)  ทุนจดทะเบียน:   (ล้านบาท)
โครงสร้างผู้ถือหุ้น: ไทย (%) ต่างชาติ
ประเทศ
-

องค์กรที่เป็นสมาชิก:

โรงงานที่  1.  เลขทะเบียนกรมโรงงาน -
ที่อยู่โรงงาน: 176/5 หมู่ที่ 4 แขวงคลองสามประเวศ
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  10520
โทรศัพท์: 02-1728180 แฟกซ์: 02-1728180