Power by Plastics Intelligence Unit

- ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก


  ข้อมูลประจำปี     ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลของคุณประยุทธ มหากิจศิริ นักธุรกิจผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมหลายแขนง ที่เล็งเห็นความต้องการของตลาดโลกที่ใช้ฟิล์มพลาสติกเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2526 โดยมีชื่อเมื่อเริ่มก่อตั้งว่า บริษัท รัชดาชัย โอ.พี.พี. จำกัด โดยเป็นผู้ผลิตฟิล์มพลาสติกรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ โรงงานย่านบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยกำลังผลิตฟิล์มในขณะนั้นรวมประมาณ 1,000 ตันต่อปี ในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัดและจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2532 เป็นบริษัทมหาชนในชื่อย่อ TFI พร้อมทั้งลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมระยองอินดัสเตรียลปาร์ค จังหวัดระยอง โดยได้ขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมตลอดในช่วงระยะเวลาหลายปีต่อมา


ที่อยู่สำนักงาน:    
โทรศัพท์:

แฟกซ์:


ผู้ติดต่อ: ตำแหน่ง:
อีเมลล์: เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง: (ค.ศ.)  ทุนจดทะเบียน:   (ล้านบาท)
โครงสร้างผู้ถือหุ้น: ไทย (%) ต่างชาติ
ประเทศ
- United Kingdom
- Singapore
- India

องค์กรที่เป็นสมาชิก:
- กลุ่มพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โรงงานที่  1.  เลขทะเบียนกรมโรงงาน -
ที่อยู่โรงงาน: 327 หมู่ที่8 ตำบลมาบข่า
กิ่ง อ.นิคมพัฒนา ระยอง  21180
โทรศัพท์: 038-636094-7 แฟกซ์: 038-636093