Plastics Intelligence Unit


หมวดจังหวัดที่ตั้ง - อุดรธานี

ลำดับชื่อบริษัทที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรสารผลิตภัณฑ์
1. บจก.ซันเล่อ(ประเทศไทย) 789 ม.1 ถ.บ้านหนองนาคำ-บ้านสามพร้าว ต.หนองนาคำ เมือง อุดรธานี 41000 086-8865865 - ขวดพลาสติก
2. บจก.วีโฟร์โปรดักซ์ 148/2 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000 042-222-744 042-245-272 ขวดน้ำดื่มพลาสติก
3. โรงงาน อีสานพลาสติก 149 ม.5 ซ.บ้านหนองเตาเหล็ก ถ.รอบเมือง ต.บ้านเลื่อม เมือง อุดรธานี 41000 042-214-678 042-214-678
4. บจก.กิจเจริญพลาสติก 455 หมู่ที่ 10 ตำบลสามพร้าว เมือง อุดรธานี 41000 042-349839 042-3499388-9
5. บจก.เตชะเจริญรุ่งเรืองเดช 118/1 หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี เมือง อุดรธานี 41000 085-0127629 042-201300
6. โรงงาน ศ.รุ่งเรือง 46/2 ตำบลหมากแข็ง เมือง อุดรธานี 41000 042-204-554 042-204-552
7. บจก.จึงจิบเชียงรีไซเคิล 2008 600 หมู่ 16 ตำบลหนองนาคำ เมือง อุดรธานี 41000 081-3202057, 042-290-330 042-290-371 เศษพลาสติกรีไซเคิล
8. บจก.เหล่ากำเนิด พีอีที (2016) 181 หมู่6 ต.กุดสระ เมือง อุดรธานี 41000 094-5246299 - ขวดน้ำพลาสติก
Disclaimer
    เว็บไซต์ http://plastic.oie.go.th เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยได้มีการรวบรวม เรียบเรียง ข่าวสารต่างๆ จากในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข่าวสารในเว็บไซต์ไปใช้
  สถิติ รวมตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการเดือนกันยายน 2551
    ผู้เข้าชม:  4,286,755 ราย
    หน้าที่เข้าชม:  10,635,928 ครั้ง
  สถิติประจำวัน
    สมาชิก:  18 ราย
    บุคคลทั่วไป:  1,515 ราย
 Copyright © 2008 - 2018 Plastics Institute of Thailand

Website managed by PTIT: Petroleum Institute of Thailand