Plastics Intelligence Unit
ชื่อบริษัท
จังหวัดที่ตั้งโรงงาน
ประเภทผู้ประกอบการ
นิคมอุตสาหกรรม
ขนาดกำลังการผลิต (ตัน/ปี)
ขนาดของเงินลงทุน (ล้านบาท)
กระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตย่อย
กลุ่มตลาดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสติกที่ใช้

ผู้ประกอบการพลาสติกชีวภาพ

  ค้นหาแบบคำพิเศษ

Disclaimer
    เว็บไซต์ http://plastic.oie.go.th เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยได้มีการรวบรวม เรียบเรียง ข่าวสารต่างๆ จากในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข่าวสารในเว็บไซต์ไปใช้
  สถิติ รวมตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการเดือนกันยายน 2551
    ผู้เข้าชม:  5,594,672 ราย
    หน้าที่เข้าชม:  12,717,955 ครั้ง
  สถิติประจำวัน
    สมาชิก:  14 ราย
    บุคคลทั่วไป:  1,391 ราย
 Copyright © 2008 - 2020 Plastics Institute of Thailand

Website managed by Plastics Institute of Thailand