ลำดับหัวข้อไฟล์
1. โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติกปี 2558
2. โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติกปี 2557
ตุลาคม 2557
3. โครงการศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการสร้างคุณค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สิงหาคม 2552
4. โครงการศึกษาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการทำคอมพาวด์ (Compounding Industry)
เสนอสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สิงหาคม 2549
5. โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก ระยะที่ 2
เสนอ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2552
6. โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก ระยะที่ 1
เสนอ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2551
7. โครงการจัดทำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสาขาอุตสาหกรรมพลาสติก
เสนอ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม กันยายน 2550
8. โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก ระยะที่ 3
เสนอ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2553
9. โครงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ศักยภาพ และความพร้อม ในการสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมไบโอพลาสติก
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีนาคม 2553 

ลำดับหัวข้อไฟล์
1. สถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
เอกสารประกอบงานสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 3 สถาบันพลาสติก
2. พลาสติกในรถยนต์
เอกสารประกอบงานสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 3 สถาบันพลาสติก
3. เปิดปฏิบัติการทดแทนการนำเข้า (Part II)
4. AEC Ready อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก II
5. AEC Ready อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก
วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2556
6. เอกสารประกอบการสัมมนา สถานการณ์พลาสติกไทย กับฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
วันที่ 26 สิงหาคม 2552
7. พลาสติกสายพันธุ์ใหม่จากผลิตผลทางการเกษตร Part I
เอกสารสัมมนา
8. เอกสารประกอบการสัมมนาอุตสาหกรรมพลาสติกสำหรับเครื่องมือแพทย์ วันที่ 20 มิถุนายน 2556
9. เปิดปฏิบัติการทดแทนการนำเข้า (Part I) 

ลำดับหัวข้อไฟล์
1. กระบวนการผลิตพลาสติก
2. สัญลักษณ์ของพลาสติกแต่ละประเภท
3. บทความ-แนวโน้มการสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพที่เข้มแข็ง
บทความพิเศษโดยคุณอนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัทมัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
4. คุณสมบัติของเม็ดพลาสติกและการนำไปใช้

Disclaimer
    เว็บไซต์ http://plastic.oie.go.th เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยได้มีการรวบรวม เรียบเรียง ข่าวสารต่างๆ จากในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข่าวสารในเว็บไซต์ไปใช้
  สถิติ รวมตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการเดือนกันยายน 2551
    ผู้เข้าชม:  6,363,475 ราย
    หน้าที่เข้าชม:  13,847,005 ครั้ง
  สถิติประจำวัน
    สมาชิก:  6 ราย
    บุคคลทั่วไป:  1,061 ราย
 Copyright © 2008 - 2022 Plastics Institute of Thailand

Website managed by Plastics Institute of Thailand