คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาระหว่างวันที่
ถึงวันที่
      หน้าที่   จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 51

ลำดับที่วันที่เสนอข่าวหัวข้อข่าวรูปบทความ
1. 23 Apr 2018 พิกัดภาษีขาเข้าของประเทศจีน


อ่านรายละเอียด
2. 26 Jan 2017 พิกัดภาษีขาเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกา


อ่านรายละเอียด
3. 22 Jul 2016 พิกัดภาษีขาเข้าของประเทศสหราชอาณาจักร


อ่านรายละเอียด
4. 09 May 2016 พิกัดภาษีขาเข้าของประเทศอินเดีย


อ่านรายละเอียด
5. 23 Mar 2016 พิกัดภาษีขาเข้าของประเทศมาเลเซีย


อ่านรายละเอียด
6. 23 Feb 2016 พิกัดภาษีขาเข้าของประเทศเมียนมาร์


อ่านรายละเอียด
7. 23 Feb 2016 พิกัดภาษีขาเข้าของประเทศเวียดนาม


อ่านรายละเอียด
8. 23 Feb 2016 พิกัดภาษีขาเข้าของประเทศอินโดนีเซีย


อ่านรายละเอียด
9. 23 Feb 2016 พิกัดภาษีขาเข้าของประเทศญี่ปุ่น


อ่านรายละเอียด
10. 23 Feb 2016 พิกัดภาษีขาเข้าของประเทศเกาหลี


อ่านรายละเอียด
11. 23 Feb 2016 พิกัดภาษีขาเข้าของประเทศกัมพูชา


อ่านรายละเอียด
12. 23 Feb 2016 พิกัดภาษีขาเข้าของประเทศลาว


อ่านรายละเอียด
13. 15 Sep 2015 พิกัดอัตราอาการขาเข้า ของไทย
พิกัดอัตราอากรขาเข้าของไทย แบ่งตามกรอบความรวมมือทางการค้า

อ่านรายละเอียด
14. 08 Jul 2015 อัตราภาษีศุลกากร พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก
คลังข้อมูลทางการค้าของไทย” แหล่งข้อมูลด้านการค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย ที่รวบรวมทั้งพิกัดและอัตราภาษีศุลกากรนำเข้าของไทย และอัตราภาษีศุลกากรนำเข้าที่ได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้า รวมทั้งกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและข้อมูลต่างๆ ที่จะอำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

อ่านรายละเอียด
15. 18 Nov 2014 อัตราภาษีขาเข้าของประเทศบรูไน ATIGA (AHTN 2012)
อัตราภาษีขาเข้าทุกพิกัดภาษีของประเทศบรูไน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ Association of Southeast Asian Nations

อ่านรายละเอียด
16. 18 Nov 2014 อัตราภาษีขาเข้าของประเทศกัมพูชา ATIGA
อัตราภาษีขาเข้าทุกพิกัดภาษีของประเทศกัมพูชา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ Association of Southeast Asian Nations

อ่านรายละเอียด
17. 18 Nov 2014 อัตราภาษีขาเข้าของประเทศอินโดนีเซีย ATIGA (AHTN 2012)
อัตราภาษีขาเข้าทุกพิกัดภาษีของประเทศอินโดนีเซีย ข้อมูลจาก Association of Southeast Asian Nations

อ่านรายละเอียด
18. 18 Nov 2014 อัตราภาษีขาเข้าของประเทศลาว ATIGA (AHTN 2012)
อัตราภาษีขาเข้าทุกพิกัดภาษีของประเทศลาว ข้อมูลจาก Association of Southeast Asian Nations

อ่านรายละเอียด
19. 18 Nov 2014 อัตราภาษีขาเข้าของประเทศมาเลเซีย ATIGA (AHTN 2012)
อัตราภาษีขาเข้าทุกพิกัดภาษีของประเทศมาเลเซีย ข้อมูลจาก Association of Southeast Asian Nations

อ่านรายละเอียด
20. 18 Nov 2014 อัตราภาษีขาเข้าของประเทศเมียนมาร์ ATIGA (AHTN 2012)
อัตราภาษีขาเข้าทุกพิกัดภาษีของประเทศเมียนมาร์ ข้อมูลจาก Association of Southeast Asian Nations

อ่านรายละเอียด
21. 18 Nov 2014 อัตราภาษีขาเข้าของประเทศฟิลิปปินส์ ATIGA (AHTN 2012)
อัตราภาษีขาเข้าทุกพิกัดภาษีของประเทศฟิลิปปินส์ ข้อมูลจาก Association of Southeast Asian Nations

อ่านรายละเอียด
22. 18 Nov 2014 อัตราภาษีขาเข้าของประเทศเวียดนาม ATIGA (AHTN 2012)
อัตราภาษีขาเข้าทุกพิกัดศุลกากรของประเทศเวียดนาม ข้อมูลจาก Association of Southeast Asian Nations

อ่านรายละเอียด
23. 18 Feb 2014 WTO tariff data base


อ่านรายละเอียด
24. 29 Jun 2012 อัตราภาษีขาเข้าของประเทศต่างๆ
ฐานข้อมูลของกลุ่มยูโร ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลอัตราภาษีขาเข้าของแต่ละประเทศ

อ่านรายละเอียด
25. 07 Jul 2011 อัตราภาษีนำเข้าประเทศซาอุดิอาระเบีย
อัตราภาษีขาเข้าทุกพิกัดภาษีของประเทศซาอุดิอาระเบีย

อ่านรายละเอียด
26. 07 Jul 2011 อัตราภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกของประเทศแคนาดา
รายละเอียดอัตราภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกของประเทศแคนาดา

อ่านรายละเอียด
27. 06 Oct 2010 อัตราภาษีขาเข้าของประเทศบรูไน
อัตราภาษีขาเข้าทุกพิกัดภาษีของประเทศบรูไน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

อ่านรายละเอียด
28. 06 Oct 2010 อัตราภาษีขาเข้าของประเทศฟิลิปปินส์
อัตราภาษีขาเข้าทุกพิกัดของประเทศฟิลิปปินส์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

อ่านรายละเอียด
29. 06 Oct 2010 อัตราภาษีขาเข้าของประเทศมาเลเซีย
อัตราภาษีขาเข้าทุกพิกัดของประเทศมาเลเซีีย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

อ่านรายละเอียด
30. 06 Oct 2010 อัตราภาษีขาเข้าของประเทศพม่า
อัตราภาษีขาเข้าทุกพิกัดภาษีของประเทศบรูไน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

อ่านรายละเอียด
31. 06 Oct 2010 อัตราภาษีขาเข้าของประเทศลาว
อัตราภาษีขาเข้าทุกพิกัดภาษีของประเทศลาว กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

อ่านรายละเอียด
32. 06 Oct 2010 อัตราภาษีขาเข้าของประเทศเวียดนาม
อัตราภาษีขาเข้าทุกพิกัดภาษีของประเทศเวียดนาม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

อ่านรายละเอียด
33. 06 Oct 2010 อัตราภาษีขาเข้าของประเทศสิงคโปร์
อัตราภาษีขาเข้าทุกพิกัดภาษีของประเทศสิงคโปร์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

อ่านรายละเอียด
34. 06 Oct 2010 อัตราภาษีขาเข้าของประเทศอินโดนีเซีย
อัตราภาษีขาเข้าทุกพิกัดภาษีของประเทศอินโดนีเซีย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

อ่านรายละเอียด
35. 06 Oct 2010 อัตราภาษีขาเข้าของประเทศกัมพูชา
อัตราภาษีขาเข้าทุกพิกัดภาษีของประเทศกัมพูชา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

อ่านรายละเอียด
36. 18 Jan 2010 อัตราภาษีของประเทศออสเตเลีย


อ่านรายละเอียด
37. 18 Jan 2010 อัตราภาษีของประเทศนิวซีแลนด์


อ่านรายละเอียด
38. 09 Jul 2008 CEPT - Thailand
Consolidated 2002 CEPT Package By Country - Thailand

อ่านรายละเอียด
39. 09 Jul 2008 CEPT - Vietnam
Consolidated 2002 CEPT Package By Country - VietnNam

อ่านรายละเอียด
40. 09 Jul 2008 CEPT - Brunei
Consolidated 2002 CEPT Package By Country - Brunei

อ่านรายละเอียด
41. 09 Jul 2008 CEPT - Cambodia
Consolidated 2002 CEPT Package By Country - Cambodia

อ่านรายละเอียด
42. 09 Jul 2008 CEPT - Indonesia
Consolidated 2002 CEPT Package By Country - Indonesia

อ่านรายละเอียด
43. 09 Jul 2008 CEPT - Laos
Consolidated 2002 CEPT Package By Country - Laos

อ่านรายละเอียด
44. 09 Jul 2008 CEPT - Malaysia
Consolidated 2002 CEPT Package By Country - Malaysia

อ่านรายละเอียด
45. 09 Jul 2008 CEPT - Myanmar
Consolidated 2002 CEPT Package By Country - Myanmar

อ่านรายละเอียด
46. 09 Jul 2008 CEPT - Philippines
Consolidated 2002 CEPT Package By Country - Philippines

อ่านรายละเอียด
47. 09 Jul 2008 CEPT - Singapore
Consolidated 2002 CEPT Package By Country - Singapore

อ่านรายละเอียด
48. 08 Jul 2008 ตารางลดภาษีผลิตภัณฑ์พลาสติก
ตารางลดภาษีผลิตภัณฑ์พลาสติกที่คู่เจรจาลดภาษีให้ไทย และ ตารางลดภาษีผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไทยลดภาษีให้คู่เจรจา

อ่านรายละเอียด
49. 08 Jul 2008 ตารางลดภาษีเม็ดพลาสติก
ตารางลดภาษีเม็ดพลาสติกที่คู่เจรจาลดภาษีให้ไทย และ ตารางลดภาษีเม็ดพลาสติกที่ไทยลดภาษีให้คู่เจรจา

อ่านรายละเอียด
50. 16 Jun 2008 อากรขาเข้า ผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย
อากรขาเข้า ผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย

อ่านรายละเอียด
51. 01 Jun 2000 ประกาศกระทรวงการคลัง-การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (ที่ ศก. 16/2542 (อต.16))และ เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (ที่ ศก. 17/2542 (อต.17))

อ่านรายละเอียด

      หน้าที่   จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 51


Disclaimer
    เว็บไซต์ http://plastic.oie.go.th เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยได้มีการรวบรวม เรียบเรียง ข่าวสารต่างๆ จากในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข่าวสารในเว็บไซต์ไปใช้
  สถิติ รวมตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการเดือนกันยายน 2551
    ผู้เข้าชม:  6,363,471 ราย
    หน้าที่เข้าชม:  13,847,001 ครั้ง
  สถิติประจำวัน
    สมาชิก:  6 ราย
    บุคคลทั่วไป:  1,057 ราย
 Copyright © 2008 - 2022 Plastics Institute of Thailand

Website managed by Plastics Institute of Thailand