เข้าสู่ระบบ

    ระบบ LSP สามารถใช้รหัสผู้ใช้งานในระบบ PIU ล๊อกอินเข้าระบบได้

รหัสผู้ใช้งาน:      
รหัสผ่าน:      
จำไว้ในระบบ:

หากท่านยังไม่มีรหัสผู้ใช้งานสามารถสมัตรได้ ที่นี่

 มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย
3126-2563
3022-2563
2899-2561
2863-2560
มอก. 3022?2563
มอก. 3021-2563
มอก. 2964-2562
มอก. 2963-2562
มอก. 2995-2562
มอก. 2793-2560
มอก. 517-2558
มอก. 2764-2559
มอก. 2763-2559
มอก. 2745-2559
มอก. 2743-2559
มอก. 2744-2559
มอก. 2695 เล่ม 2-2558
มอก. 2695 เล่ม 1-2558
มอก. 2657-2558
มอก. 2656-2558
มาตรฐานอุตสาหกรรมไทยอื่น..

 เครื่องมือทดสอบ
Durometer hardness
Moisture Tester
(Spectrophotometer)
Leak tester for packaging
Head Space Analyzer
Leak/Burst decay pressure tester
Crease Recovery test
Soxhlet Extraction Apparatus
Yarn Friction Tester
Warm Retaining
Evenness Tester
Stiffness Tester
Spray Tester
Push-Pull Gauge
Hydrostatic Tester
Water Vapour Permeable Tester
Fabric Drying Property Tester
Tracking resistance tester
Dielectric Test Fixture
Resistivity Adapter
เครื่องทดสอบอื่น..

 สถิติการเข้าชม LSP Site
จำนวนผู้เข้าชม:*1,182,305
จำนวนหน้าที่เข้าชม:*1,589,758
*สถิติรวมตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการ
เดือนกันยายน 2555


สมาชิก:-
บุคคลทั่วไป:12

 สาระน่ารู้เกี่ยวกับ มอก.

    มอก.เป็นคำย่อมาจาก "มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดโดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม ภายในมอก.แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

 ขั้นตอนการได้รับ มอก.


 ค้นหาหน่วยงาน/บริษัท ท่านสามารถค้นหาหน่วยงาน/บริษัทได้โดยเพียงระบุบางส่วนของคำที่ต้องการค้นหาในช่องชื่อหน่วยงาน/บริษัท หรือ ใส่ข้อมูล มอก.ที่รับทดสอบในช่อง มอก. แล้วกดปุ่ม "ค้นหา"

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: มอก.:

 หน่วยงาน/บริษัทที่รับทดสอบขั้นตอนการผลิต
ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก ห้องปฏิบัติการทดสอบบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จํากัด
บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด ห้องปฏิบัติการทดสอบแผนกวิจัยและพัฒนา ห้องปฏิบัติการทดสอบ อี อาร์ เอส บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท วิกเกอร์ ปิกเม้นท์ จำกัด ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) บริษัท ทูฟนอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
สถาบันยานยนต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

 หน่วยงาน/บริษัทที่รับทดสอบคุณสมบัติของชิ้นงาน
ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก ห้องปฏิบัติการทดสอบบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จํากัด
บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด ห้องปฏิบัติการทดสอบแผนกวิจัยและพัฒนา ห้องปฏิบัติการทดสอบ อี อาร์ เอส บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท วิกเกอร์ ปิกเม้นท์ จำกัด ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิศวกรรมไฟฟ้า)
กรมชลประธาน สถาบันยานยนต์
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง
กรมควบคุมโรค (สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์(ประเทศไทย) จำกัด สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา กรมพลาธิการทหารบก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Copyright © 2022 Plastics Institute of Thailand. All right reserved. Web Managed by Petroleum Institute of Thailand