Plastics Intelligence Unit 

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาระหว่างวันที่
ถึงวันที่
      หน้าที่   จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 40

ลำดับที่วันที่เสนอข่าวหัวข้อข่าวรูปบทความ
1. 16 Nov 2015 "อินโดฯ-มาเลย์" จับมือ เชื่อมสายส่งกระแสไฟฟ้า
ความร่วมมือระหว่างชาติอาเซียนเพื่อมุ่งสู่การเข้าเป็นประชาคมเดียวกันภายในสิ้นปีนี้ มีแผนงานหลายสาขาที่ต้องผลักดัน และหนึ่งในนั้น คือ การสร้างความมั่นคงทางพลังงานร่วมกัน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชาติสมาชิกให้ยั่งยืน

อ่านรายละเอียด
2. 30 Jul 2015 รายงานภาวะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน-มิถุนายน 2558)


อ่านรายละเอียด
3. 06 May 2015 รายงานภาวะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาส 1 ปี 2558 (มกราคม-มีนาคม 2558)


อ่านรายละเอียด
4. 16 Jan 2015 สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ปี 2557 และแนวโน้มปี 2558


อ่านรายละเอียด
5. 01 Jan 2015 รายงานภาวะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาส 4 ปี 2557
อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาส 4 ปี 2557 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมพลาสติก ลดลงร้อยละ 3.74 และดัชนีส่งสินค้าลดลงร้อยละ 1.14 ทั้งนี้เนื่องจากไตรมาส 4 เนื่องจากราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกลดลง ทำให้ผู้ประกอบการพลาสติกชะลอการผลิตลงเพราะคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

อ่านรายละเอียด
6. 01 Oct 2014 รายงานภาวะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาส 3 ปี 2557
อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาส 3 ปี 2557 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมพลาสติก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.93 และดัชนีส่งสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.10 (ตารางที่ 1 และ 2) ทั้งนี้เนื่องจากไตรมาส 3 มีการส่งออกไปยังตลาดหลักมีการส่งออกเพิ่มขึ้น และการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน และความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการจึงเร่งผลิตและส่งสินค้าสนองกับความต้องการของผู้บริโภค

อ่านรายละเอียด
7. 01 Jul 2014 รายงานภาวะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาส 2 ปี 2557
อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาส 2 ปี 2557 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมพลาสติก เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.28 และดัชนีส่งสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.07 ทั้งนี้ เนื่องจากไตรมาส 2 ความต้องการบริโภคในประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงเทศกาลบอลโลกมีความต้องการซื้อทีวีระบบดิจิตอล และความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการจึงเร่งผลิตและส่งสินค้าสนองกับความต้องการของผู้บริโภค

อ่านรายละเอียด
8. 01 Apr 2014 รายงานภาวะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาส 1 ปี 2557
อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาส 1 ปี 2557 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมพลาสติก และดัชนีส่งสินค้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.12 และ 3.78 ตามลำดับ ทั้งนี้ เนื่องจากไตรมาส 1 ความต้องการบริโภคในประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงเทศกาล ปีใหม่ ตรุษจีน วาเลนไทน์ ประกอบกับในเดือนเมษายนมีเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันหยุดยาวทำให้ผู้ประกอบการเร่งผลิตและส่งสินค้าให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค

อ่านรายละเอียด
9. 01 Jan 2014 รายงานภาวะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาส 4 ปี 2556
อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาส 4 ปี 2556 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมพลาสติก และดัชนีส่งสินค้า ลดลงร้อยละ 1.40 และ 1.50 ตามลำดับ ทั้งนี้ เนื่องจากไตรมาสที่ 4 เป็นช่วงเทศกาลคริสมาสต์ และ ปีใหม่ วันหยุดยาว และปัญหาการเมืองที่เริ่มส่อเค้าถึงความไม่มั่นคง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการผลิตและการจำหน่ายสินค้า

อ่านรายละเอียด
10. 01 Oct 2013 รายงานภาวะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาส 3 ปี 2556
อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาส 3 ปี 2556 พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมพลาสติก และดัชนีส่งสินค้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.02 และ 8.32 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนทั้งนี้ เนื่องจากไตรมาสที่ 3 เป็นช่วงที่ทำการผลิตมากที่สุดเมื่อเทียบกับไตรมาสอื่น เพราะต้องมีการเตรียมสินค้าเพื่อจำหน่ายในเทศกาลคริสมาสต์ และ ปีใหม่

อ่านรายละเอียด
11. 01 Jul 2013 รายงานภาวะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาส 2 ปี 2556
อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาส 2 ปี 2556 พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมพลาสติก ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.34 เทียบกับไตรมาสก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์วันหยุดยาว และในช่วงฤดูฝนจะมีการคาสั่งซื้อในประเทศลดลง เนื่องจากความต้องการใช้ลดลง และความไม่สะดวกในการขนส่ง แต่ดัชนีส่งสินค้าเพิ่มขึ้นเร้อยละ 2.62 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าหลักของอุตสาหกรรมพลาสติกนั้นดีขึ้น

อ่านรายละเอียด
12. 01 Apr 2013 รายงานภาวะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาส 1 ปี 2556
อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาส 1 ปี 2556 พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมพลาสติก และดัชนีส่งสินค้าลดลงร้อยละ 1.81 และ 6.23 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาวของทุกประเทศ ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่ยังรุนแรงและปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจเอเชีย และการชะลอตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น จากเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้อุปสงค์ต่อสินค้าออกของไทยลดลง

อ่านรายละเอียด
13. 01 Jan 2013 รายงานภาวะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาส 4 ปี 2555
อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาส 4 ปี 2555 พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมพลาสติก และดัชนีส่งสินค้าลดลงร้อยละ 5.62 และ 0.06 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่วันหยุดยาวของทุกประเทศ ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่ยังรุนแรง และปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจเอเชีย และการชะลอตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น จากเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้อุปสงค์ต่อสินค้าออกของไทยลดลงตาม

อ่านรายละเอียด
14. 01 Oct 2012 รายงานภาวะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาส 3 ปี 2555
ไตรมาส 3 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมพลาสติกขยายตัวร้อยละ 8.89 จากไตรมาสก่อนเป็นการผลิตเพื่อกักตุนสินค้าไว้สำหรับการจำหน่ายในช่วงปลายปี ที่คาดว่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น การผลิตและบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้นทำให้การนำเข้าขยายตัวร้อยละ 9 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวต่ำ (ร้อยละ 0.97) จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยุโรป

อ่านรายละเอียด
15. 01 Jul 2012 รายงานภาวะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาส 2 ปี 2555
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในช่วงไตรมาส 2 ปี 2555 ผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่มากนักเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 เนื่องจากมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกบางแห่งเริ่มฟื้นตัวจากปัญหาอุทกภัย แต่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น

อ่านรายละเอียด
16. 01 Apr 2012 รายงานภาวะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาส 1 ปี 2555
Q1 ราคาต้นทุนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมพลาสติกโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น โดยมีราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยตลอดไตรมาสอยู่ที่ 105 เหรียญสหรัฐ/บาเรลล์ ปรับตัวสูงขึ้น 15 เหรียญสหรัฐ/บาเรลล์ จากไตรมาสที่ผ่านมา ตลอดจนราคาพอลิโอเลฟินส์และอะโรมาติกส์ที่ปรับตัวสูงขึ้นตลอดไตรมาสเช่นเดียวกัน

อ่านรายละเอียด
17. 14 Oct 2011 รายงานภาวะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาส 1 ปี 2554
จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อ่านรายละเอียด
18. 14 Oct 2011 ภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส ที่ 4 ปี 2553
รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส

อ่านรายละเอียด
19. 01 Oct 2011 รายงานภาวะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาส 3 ปี 2554
จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อ่านรายละเอียด
20. 01 Jul 2011 รายงานภาวะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาส 2 ปี 2554


อ่านรายละเอียด
21. 26 May 2010 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมีไตรมาสที่ 1 ปี 2553


อ่านรายละเอียด
22. 22 Mar 2010 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมีไตรมาสที่ 3 ปี 2552


อ่านรายละเอียด
23. 22 Mar 2010 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมีไตรมาสที่ 4 ปี 2552


อ่านรายละเอียด
24. 22 Mar 2010 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกและปิโตรเคมี ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553


อ่านรายละเอียด
25. 01 Sep 2009 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมีไตรมาสที่ 2 ปี 2552


อ่านรายละเอียด
26. 16 Jun 2009 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาสที่ 1 ปี 2552


อ่านรายละเอียด
27. 16 Jun 2009 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาสที่ 4 ปี 2551


อ่านรายละเอียด
28. 12 Dec 2008 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาสที่ 1 ปี 2551


อ่านรายละเอียด
29. 12 Dec 2008 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาสที่ 2 ปี 2551


อ่านรายละเอียด
30. 12 Dec 2008 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาสที่ 3 ปี 2551


อ่านรายละเอียด
31. 20 Aug 2008 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก 2550


อ่านรายละเอียด
32. 20 Aug 2008 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก ส่งออก-นำเข้า ปี 2550


อ่านรายละเอียด
33. 20 Aug 2008 อุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสที่ 4 ปี 2550


อ่านรายละเอียด
34. 20 Aug 2008 อุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสที่ 1 ปี 2550


อ่านรายละเอียด
35. 20 Aug 2008 อุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสที่ 2 ปี 2550


อ่านรายละเอียด
36. 20 Aug 2008 อุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสที่ 3 ปี 2550


อ่านรายละเอียด
37. 19 Aug 2008 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาสที่ 1 ปี 2549


อ่านรายละเอียด
38. 19 Aug 2008 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาสที่ 2 ปี 2549


อ่านรายละเอียด
39. 19 Aug 2008 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาสที่ 3 ปี 2549


อ่านรายละเอียด
40. 19 Aug 2008 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก ปิโตรเคมี ไตรมาสที่ 4 ปี 2549


อ่านรายละเอียด

      หน้าที่   จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 40
Disclaimer
    เว็บไซต์ http://plastic.oie.go.th เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยได้มีการรวบรวม เรียบเรียง ข่าวสารต่างๆ จากในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข่าวสารในเว็บไซต์ไปใช้
  สถิติ รวมตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการเดือนกันยายน 2551
    ผู้เข้าชม:  5,196,845 ราย
    หน้าที่เข้าชม:  12,111,345 ครั้ง
  สถิติประจำวัน
    สมาชิก:  2 ราย
    บุคคลทั่วไป:  751 ราย
 Copyright © 2008 - 2020 Plastics Institute of Thailand

Website managed by Plastics Institute of Thailand