หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook


เดือนตุลาคม ดัชนีผลผลิต ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) -8.45% โดยมีปัจจัย ดังนี้ 

- กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก ลดลง 3.70% จากสินค้ายางพารา ผลไม้แปรรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องประดับ 

- กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ ลดลง 6.74% จากสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง โลหะพื้นฐาน น้ำมันปาล์มและปุ๋ยเคมี 

- กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ ลดลง 16.23% จากสินค้ารถยนต์ ยางรถยนต์ มันสำปะหลัง


ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศ


**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวณดัชนีอุตสาหกรรมและสถิติอุตสาหกรรม
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**

รวบรวมข้อมูลและจัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก 
โทร 0 2391 5340 ต่อ 311-313
#สถาบันพลาสติก #PlasticsInstituteOfThailand #PIC
Line : @Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43