หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสมรรถะองค์กรให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการผลิตและการลงทุนของไทยสู่ประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


ยุทธศาสตร์สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรหลักให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ AEC

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายและผลักดันแผนยุทธศาสตร์ AEC ในภาคอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคในเชิงบูรณาการให้สามารถเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Tag: