หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
               ๑. เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์และยางล้อของภูมิภาคอาเซียน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ลงทุนตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการพัฒนาและเจริญเติบโตยิ่งขึ้น และส่งผลให้มีการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น ลดการพึ่งพาการส่งออกยางพาราแปรรูปขั้นต้น เป็นการสร้างเสถียรภาพของอุตสาหกรรมยางพาราไทยทั้งระบบให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินโครงการเฉพาะในส่วนศูนย์ทดสอบและสนามทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UNECE ก่อน ในวงเงิน ๖๐๒,๘๒๓,๗๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) เพื่อเป็นค่าชดเชยการปลูกป่า ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงการ ค่าพัฒนาปรับปรุงที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ และระบบสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างสนามทดสอบ และค่าเครื่องมือทดสอบ ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
               ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่เห็นควรเร่งดำเนินการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ และทำข้อตกลงในรายละเอียดที่ชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินโครงการฯ รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านความร่วมมือกับศูนย์บริการทดสอบและรับรองมาตรฐานและสถาบันการศึกษาวิจัยทางด้านยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์และยางล้อต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถในการให้บริการของสถาบันและศูนย์บริการทดสอบและรับรองมาตรฐานในประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการถ่ายเทคโนโลยีด้านยานยนต์และชิ้นส่วนและยางล้อ ทั้งในด้านการวิจัยออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วนและยางล้อในอาเซียน ตลอดจนให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานที่หน่วยงานอุตสาหกรรมยานยนต์และนานาชาติยอมรับทั้งในเรื่องของสนามทดสอบ อาคารสถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ทดสอบ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของกิจการผลิตภัณฑ์ยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์รับทราบถึงความมีมาตรฐานของศูนย์ดังกล่าว ไปพิจารณาประกอบการดำเนินการด้วย
               ๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เห็นควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงการใช้ยางพาราในประเทศ โดยให้นำยางพาราในประเทศไปใช้ในปริมาณที่สูงกว่าที่กำหนดเป้าหมายไว้ และควรให้ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานยางล้อที่ผลิตโดยผู้ประกอบการในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างมูลค่าเพิ่มของยางพาราในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น และหน่วยงานราชการต่าง ๆ จะสามารถซื้อยางล้อที่ผลิตในประเทศที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของศูนย์ได้ ไปประกอบการดำเนินการต่อไปด้วย

Tag: