หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ส่งเสริมการลงทุน 17 โครงการใหญ่ มูลค่ากว่า 43,000 บาท

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

ได้มีการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการจำนวน 17 โครงการ เงินลงทุนทั้งสิ้นรวม 43,000 ล้านบาท ประกอบด้วย
กิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกดังนี้

บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตฟิล์มพลาสติกและฟิล์มพลาสติกเคลือบโลหะ เงินลงทุน 2,429 ล้านบาท โครงการตั้งที่จังหวัดระยอง โครงการนี้มีการใช้วัตถุดิบในประเทศไทยมูลค่าปีละกว่า 1,400 ล้านบาท และเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคTag: