หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

BOI สนับสนุน SME ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

BOI ผ่อนปรนเงือนไขสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเข้าไปลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเดิมกำหนดเงื่อนไขว่าต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ให้เปลี่ยนเป็นมีเงินขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000 บาท และอนุญาตให้นำเครืองจักรใช้แล้วมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท มาใช้ในโครงการได้

สำหรับการลงทุนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอยู่ในนโยบายพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย จึงได้พิจารณาเห็นชอบให้โครงการที่ลงทุนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี อ.สะบ้าย้อย) ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขของกิจการที่จะลงทุนให้เหมือนกับกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในทุกพื้นที่ จากเดิมที่อนุญาติเฉพาะโครงการที่ลงทุนในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมTag: