หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน หมวด 6
Attachment File: หมวด 6 ปิโตรเคมี พลาสติก_Page_1.png

บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนทั่วไป
ที่ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนควรจะทราบถึงกิจการที่เปิดให้การส่งเสริมการลงทุน โดยมีการกำหนดเงื่อนไขไว้เฉพาะ

โดยที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการพลาสติก คือ หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.boi.go.th/upload/6_57883.pdf

ตัวอย่างหน้าบัญชีประเภทกิจการ หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ ดังนี้Tag: