หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

กรมโรงงาน หารือญี่ปุ่น เตรียมตั้งศูนย์ S-Curve
ดร. พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่ากรมโรงงานฯเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการขยายตัวของ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม (S-Curve) ในอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วน GPD สูงถึงร้อยละ 10 ของ GDP ทั้งประเทศ ด้วยเหตุนี้กรมโรงงานฯ หน่วยงานรัฐและเอกชนจากประเทศญี่ปุ่นจึงหารือร่วมกัน หาแนวทางป้องกันการขาดแคลนแรงงานในอนาคต ในเบื้องต้นจากการเข้าร่วมรับฟังการประชุมโต๊ะกลมครั้งที่ 1 (1st Round Table Conference) ที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในราชอาณาจักรไทย เรื่อง “การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมของไทย” พบว่าในปัจจุบันไทยประสบปัญหาตำแหน่งงานที่ว่างมีมากกว่าจำนวนคนว่างงาน เนื่องจากคุณสมบัติของคนว่างงานไม่ตรงกับความต้องการ ขาดบุคลากรด้านการสอนและเครื่องมือการเรียนการสอนที่ไม่ทันสมัยต่อการใช้งานจริง ทำให้ฝีมือบุคลากรและแรงงานไม่ได้คุณภาพและมีปริมาณไม่เพียงพอ

อ่านเพิ่มเติม http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1462797191


Tag: