หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ก.อุตฯเตรียมเปิดศูนย์ ITC หนุน นวัตกรรม R&D โมเดลเยอรมนี
นายสมชาย หาญหิรัญ  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความสำเร็จในการประสานความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center : ITC) ในประเทศไทยว่า ภาคอุตสาหกรรมไทยเกือบทั้งหมดพัฒนาจากรับจ้างผลิต (OEM) ไม่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสร้างนวัตกรรมเอง เราเห็นงานต้นแบบ (Prototype) จำนวนมากแต่เกิดงานในเชิงพาณิชย์ยาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยร่วมดำเนินงานภายใต้กระทรวงฯจึงเตรียมเปิดศูนย์ ITC ในเดือนมีนาคม 2560 เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงหน่วยงานวิจัย หน่วยงานการศึกษา ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและนักนวัตกรรมหรือผู้ประกอบการที่เป็น Start Up โดยทำงานในลักษณะประชารัฐคือนำผู้ประกอบการตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มาทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัยเพื่อสนับสนุนตอบโจทย์ผู้ประกอบการ โดยเน้นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหม่ตามนโยบายรัฐบาลก่อน

เร็ว ๆ นี้กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันไทย – เยอรมัน สถาบันพลาสติก และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำกระบวนการ ITC มาประยุกต์ใช้ ณ Technische Universitat Darmstadt (TU Darmstadt) และ Karlsruhe Institute of Technology (KIT) รวมถึง Fraunhofer Institute for Industrial Engineering IAO เพื่อศึกษาหลักการพัฒนา Industry 4.0 ที่มีประสิทธิภาพ โดยทำงานแบบบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน “เรื่องการร่วมมือกันในอนาคตได้มีการหารือกับ TU Darmstadt และ KIT เกี่ยวกับการพัฒนา SMEs ร่วมกัน และการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนา ITC ของไทย

และขณะนี้สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมีการดำเนินการร่วมกับ Fraunhofer ในการจัดระดับของอุตสาหกรรมในประเทศไทยว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรม 4.0 โดยภาครัฐจะให้การสนับสนุนการทำวิจัยแก่ภาคเอกชน ถ้าสำเร็จผู้ประกอบการจะคืนค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยให้กับรัฐบาล หรืออาจให้ภาครัฐเข้าไปถือหุ้นในบริษัท  สำหรับรูปแบบการพัฒนา ITC เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยสร้างสินค้านวัตกรรมออกมาสู่ตลาด โดยมีพื้นฐานจากงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งความต้องการของภาคเอกชนเป็นหลัก ซึ่งศูนย์ ITC ที่กระทรวงฯ จะเปิดตัวนั้น จะมีการออกแบบเครื่องมือ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการไทย”

นายสมชาย กล่าวและว่าทั้งนี้ TU Darmstadt มีการตั้งศูนย์การเรียนรู้ (Learning Factory) สำหรับเอสเอ็มอีเป็นหลัก โดยสร้างห้องทดลองและโรงงานต้นแบบกลางเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทำให้อุตสาหกรรมเดิมกลายเป็นอุตสาหกรรม 4.0 เช่นการปรับเปลี่ยนจากภาคอุตสาหกรรมเกษตร โดยการนำวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรกรรมไปเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น  ส่วน KIT จะสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เน้นการพัฒนาและวิจัย ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาต้นแบบของงานวิจัย และจะทำการขยายขนาดการผลิต (scale up) สำหรับอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นแนวทางที่กระทรวงอุตสาหกรรม นำไปใช้ประยุกต์กับศูนย์ ITC ต่อไป


Tag: