หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

นโยบายการให้การส่งเสริมตามมาตรา 36(1) และ 36(2)
Attachment File: For web-ข่าวสำนักวิจัยศกอุต-29052551.doc

 

กองยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน

ธันวาคม 2550

ความเป็นมา

1.     นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศใช้มาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการส่งออก หนึ่งในมาตรการนั้น คือ มาตรการให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิม ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็นที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้ผลิตเพื่อการส่งออกตามมาตรา 36(1) และ 36(2) เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้เกิดสภาพคล่องแก่ผู้ส่งออกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคาร และไม่มีภาระดอกเบี้ยในกรณีที่ผู้ประกอบการต้องชำระภาษีอากรวัตถุดิบก่อน ตั้งแต่ขั้นตอนนำเข้าวัตถุดิบ โดยในครั้งแรกให้การส่งเสริมแก่ 3 อุตสาหกรรม คือ การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป การผลิตเครื่องหนัง และการผลิตรองเท้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2541 เป็นต้นมา

2.       คณะกรรมการฯได้ขยายการให้การส่งเสริมจาก 3 อุตสาหกรรม เป็น 11 อุตสาหกรรม และ 15            อุตสาหกรรม คือ 

1)      เสื้อผ้าสำเร็จรูป

2)      เครื่องหนัง

3)      รองเท้า  

4)      เครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่ง 

5)      สิ่งทอ

6)      ของเด็กเล่น

7)   เครื่องกีฬา

8)   ชิ้นส่วนยานพาหนะ

9)            ผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก

10)        ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน

11)        ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน

12)        อัญมณีและเครื่องประดับ

13)        เลนส์

14)        สิ่งพิมพ์

15)        กิจการตัดและแปรรูปโลหะ (Coil Center)

Coil Center

โดยจะต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ซึ่งต่อมาได้รับการขยายระยะเวลายื่นคำขอจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 31 ธันวาคม 2546

 

3. ต่อมาคณะกรรมการฯได้มีนโยบายขยายการให้การส่งเสริมแก่ 3 อุตสาหกรรม จากเดิม 15 อุตสาห-กรรม  ได้แก่ ชิ้นส่วนยานพาหนะ  ผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก  และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนในประเทศสำหรับการผลิตเพื่อส่งออก ด้วยการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติให้แก่ผู้ผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วน ซึ่งเป็นผู้ส่งออกทางอ้อมที่ไม่ได้รับสิทธิตามมาตรา 36(1) และ (2) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเพื่อการส่งออกตามมาตรา 36(1) และ(2) โดยจะต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2550

 

การกำกับดูแล

สถาบันที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการใช้สิทธิและประโยชน์ของอุตสาหกรรม 15 ประเภท              ตามมาตรา 36(1) และ (2)  สำหรับกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม  มีดังนี้

 

อุตสาหกรรม

สมาคม/สถาบันผู้กำกับดูแล

(1) เสื้อผ้าสำเร็จรูป

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

(2) เครื่องหนัง

สมาคมเครื่องหนังไทย

(3) รองเท้า

สมาคมรองเท้าไทย

(4) เครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่ง

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย

(5) สิ่งทอ (นอกเหนือจากเสื้อผ้าสำเร็จรูป)

สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย

(6) ของเด็กเล่น

สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย

(7) เครื่องกีฬา

สภาหอการค้าแห่งไทย

(8) ชิ้นส่วนยานพาหนะ

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

(9) ผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

(10) ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

(11) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

       อิเล็กทรอนิกส์                                                     

(12) อัญมณีและเครื่องประดับ

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับและสมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร

(13) เลนส์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(14) สิ่งพิมพ์

สมาคมการพิมพ์ไทย

(15) กิจการตัดและแปรรูปโลหะ(COIL CENTER)

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

 

หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริม

                คณะกรรมส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศที่ 1/2549 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 กำหนดหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมแก่ผู้ประกอบกิจการอยู่เดิมที่ไม่ได้รับการส่งเสริม ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2) ดังนี้

1.    ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินการอยู่เดิมใน อุตสาหกรรม ที่มีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ดังต่อไปนี้

1.1)   อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ

1.2)   อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก

1.3)   อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน

2.    ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจากสมาคม หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานฯ

3.    ผู้ได้รับการส่งเสริมตามประกาศนี้จะได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2) เป็นระยะเวลา 1 ปี และจะได้รับพิจารณาขยายเวลาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานฯกำหนด

4.    จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการ ในการใช้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2) ตามที่สำนักงานฯกำหนด

 

ผลของการใช้มาตรการ

                ผลของการใช้มาตรการให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมใน 15 อุตสาหกรรม ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2)  สรุปได้ดังนี้

-       มีผู้ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งสิ้น 189 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป  อิเล็คทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

-          มีผู้ใช้สิทธิและประโยชน์แล้ว 104 ราย

ในปี 2547

-          มูลค่าการนำเข้าวัตถุดิบรวม  7,145  ล้านบาท

-          มูลค่าอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ได้รับยกเว้น  1,161  ล้านบาท

-          สร้างมูลค่าการส่งออกรวม  21,252  ล้านบาท

 

ที่มา: http://www.boi.go.thTag: