หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

โครงการ CHAMPION สำหรับการพัฒนาวัสดุชีวภาพตัวใหม่
2020-08-25

EU Bio-based Industries ได้ริเริ่มโปรเจค CHAMPION ในเดือนมิถุนายน 2020 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวัสดุชีวภาพชนิดใหม่ขึ้นมาจำนวนมากสำหรับการใช้งานเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยกลุ่มวัสดุชีวภาพที่จะถูกพัฒนานี้จะช่วยทำให้สหภาพยุโรปสามารถเข้าใกล้สู่เป้าหมายด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ยิ่งขึ้น

โปรเจคนี้จะถูกดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่าง Wageningen University & Research และพันธมิตรอีก 14 รายจาก 6 ประเทศในยุโรป โดยมี University of York ทำหน้าที่ประสานงาน ทั้งนี้โปรเจคนี้เกิดขึ้นจากการที่วัสดุสังเคราะห์ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังไม่มีความเหมาะสมกับการนำไปรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ และเมื่อถูกทิ้งในธรรมชาติก็จะก่อให้เกิดขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกซึ่งไม่เป็นไปตามความพยายามของ EU ในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ดังนั้น โปรเจค CHAMPION นี้จึงต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้โดยการพัฒนาวัสดุชีวภาพชนิดใหม่ที่มีความปลอดภัยโดยใช้หลักเคมีแบบ reversible aza-Michael

โปรเจคนี้มีเป้าหมายในการรวมเอาการสังเคราะห์เคมีและพอลิเมอร์ ตัวเร่งปฏิกิริยา ร่วมกับการทดสอบความเป็นพิษ การทดสอบการใช้งาน การทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพ และการวิเคราะห์วงจรชีวิตวัสดุ เพื่อบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ อาทิ การผลิตวัสดุชีวภาพชนิดใหม่กว่า 50 ชนิดด้วยปฏิกิริยา aza-Michael addition reaction การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจและเชิงสิ่งแวดล้อมของพอลิเมอร์ชนิดใหม่โดยการพัฒนาหาทางเลือกที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้งานที่พุ่งเป้า และการสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าTag: #ต่างประเทศ #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics