หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

การปนเปื้อนของสาร Bisphenol A (BPA) ของอาหารในสหรัฐอเมริกา

2011-01-06

ปัจจุบัน ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนของอาหารเนื่องจากการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกได้เพิ่มมากขึ้น สาร Bisphenol A (BPA) ถูกเชื่อว่าเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาระบบไหลเวียนเลือด โรคเบาหวาน และการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผู้ที่ได้รับสาร

มีการรายงานผลการศึกษาการปนเปื้อนของสาร BPA ในอาหารสด อาหารกระป๋องและอาหารที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้บริโภคในประเทศอเมริกา รวมทั้งอาหารสัตว์ที่บรรจุในกระป๋องและภาชนะพลาสติก พบว่ามีการปนเปื้อนของสาร BPA ในอาหารจำนวน 63 ประเภทจากการทดสอบทั้งหมด 105 ประเภท โดยอาหาร 93 ประเภทได้มีการทดสอบซ้ำ 3 ครั้งและให้ระดับปริมาณสาร BPA ที่ตรงกัน

ปริมาณสาร BPA ที่ปนเปื้อนในอาหารอยู่ในช่วง 0.23-65.0 นาโนกรัมต่ออาหาร 1 กรัม (น้ำหนักเปียก) ซึ่งปริมาณการปนเปื้อนดังกล่าวไม่ขึ้นกับชนิดของอาหารและบรรจุภัณฑ์ แต่ขึ้นอยู่กับค่า pH โดยพบว่าอาหารที่มี pH เท่ากับ 5 มีระดับสาร BPA ปนเปื้อนอยู่ในปริมาณที่มากกว่าอาหารที่มีค่า pH ต่ำหรือสูงกว่า 5

โดยงานวิจัยในขั้นต่อไปเป็นการตรวจวัดระดับสาร BPA ในตัวอย่างอาหารจำนวนมากขึ้น ซึ่งผลการทดลองจะสามารถใช้บอกระดับสาร BPA ที่ปนเปื้อนในอาหารที่บริโภคในประเทศอเมริกาในภาพรวมได้

เรียบเรียงและแปลโดย สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
อ้างอิงจาก : SpecialChemTag: #บรรจุภัณฑ์ #ของใช้ในครัวเรือน