หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ผลักดันอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของประเทศไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ของประเทศไทย โดย สนช. จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการกำกับดูแล และประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนที่นำทางแห่งชาติ การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพระยะที่ 1 และ 2 (.. 2551-2558)” รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ กล่าว และว่า
ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานใน 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ กลยุทธ์แรก การสร้างความพร้อมด้านวัตถุดิบ เป็นการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังไม่ต่ำกว่า 5 ตันต่อไร่ กลยุทธ์ที่ 2 การเร่งรัดและสร้างเทคโนโลยี สนับสนุนทุนวิจัย 100 ล้านบาท (80 โครงการ) กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างอุตสาหกรรมและธุรกิจนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ตลอดจนผลักดันผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพออกสู่ตลาด โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมจำนวน 37 โครงการ (วงเงิน 25 ล้านบาท) และ กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโครงการสร้างพื้นฐาน เพื่อผลักดันให้เกิดศูนย์ทดสอบสมบัติการสลายตัวได้และแตกสลายทางชีวภาพได้ รวมถึงการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และมาตรการส่งเสริมเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความความพร้อมด้านศักยภาพที่จะเป็นผู้นำด้านพลาสติกชีวภาพในภูมิภาค
อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.manager.co.th/Weekly54/ViewNews.aspx?NewsID=9560000006615Tag: #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics