หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ประกาศกระทรวงอุตสาหรกรม เรื่องหลักเกณณ์การนำเข้า หรือมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสาม และมาตรา 44 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.. 2534 และมาตรา 43 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.. 2535ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) .. 2551 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยความเห็นของ

คณะกรรมการวัตถุอันตราย ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 “วัตถุอันตรายในประกาศนี้ หมายความว่า วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้รับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายออกตามความในมาตรา 18 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.. 2535 เฉพาะกรณีเพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะนำเข้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตนำเข้า

หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรณีที่วัตถุอันตรายนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตนำเข้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น

ข้อ 3 การขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตนำเข้าตามแบบ วอ./อก. 12

ท้ายประกาศนี้เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณารายการเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าเห็นควรอนุญาตให้ออกหนังสืออนุญาตนำเข้า ตามแบบ วอ./อก. 13 ท้ายประกาศนี้หนังสืออนุญาตนำเข้าออกให้สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์หรือแต่ละชื่อของวัตถุอันตราย โดยให้ใช้ได้ไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตและใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย ให้ยื่นเอกสารแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้าตามแบบวอ./อก. 14 ท้ายประกาศนี้ หรือแจ้งผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนนำของออกจากด่านศุลกากร

ข้อ 4 ให้ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตนำเข้า ได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นหนังสือขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง

ซึ่งวัตถุอันตราย ไม่เกินอายุของหนังสืออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายกรณีผู้นำเข้าต้องส่งมอบวัตถุอันตรายให้แก่ผู้สั่งซื้อ ให้ยื่นเอกสารแสดงบัญชีส่งมอบวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./อก. 15 ท้ายประกาศนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งมอบ

ข้อ 5 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง

ซึ่งวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก.16 ท้ายประกาศนี้เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณารายการเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าเห็นควรอนุญาตให้ออกหนังสืออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. 17 ท้ายประกาศนี้หนังสืออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ให้มีอายุสามปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตหากมีความประสงค์จะขอเพิ่มเติมรายชื่อวัตถุอันตรายที่มีไว้ในครอบครอง ให้แจ้งชื่อวัตถุอันตรายความเข้มข้น/อัตราส่วน CAS Number ชื่อผู้ผลิต ประเทศที่ผลิต และปริมาณของวัตถุอันตรายพร้อมแนบสำเนาหนังสืออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายแต่ละรายการต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อ 6 ห้องปฏิบัติการของกระทรวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐและสภากาชาดไทย ที่มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสารมาตรฐาน

ในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ข้อ 7 ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ต้องจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการเก็บ

การใช้ และการกำจัดทำลายให้เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยมีผู้รับผิดชอบเฉพาะ และให้ยื่นแบบรายงาน

ข้อมูลปริมาณการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./อก. 18 ท้ายประกาศนี้ ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ทราบปีละหนึ่งครั้งทุก ๆ สิ้นปีปฏิทิน หรือแจ้งผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป

ข้อ 8 ผู้ประสงค์ต่ออายุหนังสืออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายให้ยื่นตามแบบ วอ./อก.19 ท้ายประกาศนี้ ก่อนหนังสืออนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นหนังสือต่ออายุดังกล่าวแล้วให้ถือว่ามีฐานะเสมือนผู้ได้รับหนังสืออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายและให้ครอบครองต่อไปได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่ต่ออายุหนังสืออนุญาตนั้นการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต ให้นำหลักเกณฑ์การพิจารณาออกหนังสืออนุญาตมีไว้ในครอบครองมาใช้บังคับแก่การพิจารณาต่ออายุหนังสืออนุญาตโดยอนุโลมทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.. 2556

ประเสริฐ บุญชัยสุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมTag: