หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

บอร์ดบีโอไอเคาะกรอบเวลาคลอดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่
บอร์ดบีโอไอเห็นชอบกำหนดกรอบเวลาในการจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในธันวาคม 2556 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เพื่อให้เวลานักลงทุนปรับตัวมากขึ้น

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มีนาย
กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาในการ
จัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ เพื่อสร้างความชัดเจนและความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้ง เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีเวลาในการปรับตัวและวางแผนการดำเนินธุรกิจ โดยได้กำหนดให้บีโอไอจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ให้แล้วเสร็จ และเสนอให้บอร์ดบีโอไอพิจารณาเห็นชอบภายในเดือนธันวาคม 2556 รวมทั้งกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
สำหรับร่างเบื้องต้นของยุทธศาสตร์ใหม่ บีโอไอมีแนวทางที่จะปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ให้ส่งเสริมเกือบทุกกิจการมาเป็นส่งเสริมแบบมีเป้าหมายชัดเจน เน้น 10 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่

1.กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
2.กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐาน
3. กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
4. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและบริการด้านสิ่งแวดล้อม
5. กลุ่มธุรกิจบริการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
6. กลุ่มเทคโนโลยีพื้นฐานขั้นสูง
7. อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร
8. อุตสาหกรรม Hospitality & Wellness
9. อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ
10. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

นอกจากนี้จะมีการปรับเปลี่ยนการส่งเสริมตามเขตพื้นที่ (Zones) เป็นการส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมใหม่ในภูมิภาค (New Regional Clusters) สำหรับการให้สิทธิประโยชน์แก่โครงการที่ได้รับ
ส่งเสริมภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. สิทธิประโยชน์พื้นฐาน (Basic Incentives) และ
2.สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) ซึ่งเป็นส่วนที่บีโอไอต้องการ
เน้นส่งเสริมให้โครงการลงทุนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ

Tag: