หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

BOI สนับสนุนให้มีการลงทุนในอินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม

โดยมีวัตถุประสงคในการส่งเสริม 3 ประการ คือ
1. ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
2. เพิ่มรายได้แก่ประเทสจากผลกำไรจาการลงทุนในต่างประเทศ
3. เพิ่มบทบาทและยกสถานะของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจโลก

ซึ่งมีแผนงานหลักๆ ได้แก่ การพัฒนานักลงทุนและบุคลากรเพื่อรองรับการลงทุนไทยในต่างประเทศ
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการลงทุนในต่างประเทศ
การกำหนดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ไปลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งมาตรการด้านภาษีอากรเพื่อจูงใจให้ไปลงทุนในต่างประเทศ
และมาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่กิจการที่ไปลงทุนในต่างประเทศด้วย

http://www.boi.go.th/upload/content/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2TOI_87865.pdfTag: