หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
Attachment File: Slide1.PNG

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556

มีมติรับทราบยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ปี พ.ศ. 2556 – 2563 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานและบูรณาการเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  ปี พ.ศ. 2556 – 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้



 

 

 

 



Tag: