ลำดับหัวข้อ
1. Hhehrh
Jdjejh
Http://rkkdkr.com
2. "พลาสติก ผมไม่ใช่ผู้ร้าย"
พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย ถ้าใช้อย่างถูกต้อง
3. "ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมพลาสติกไทย"
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกที่เน้นการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการพลาสติกไทยก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

Disclaimer
    เว็บไซต์ http://plastic.oie.go.th เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยได้มีการรวบรวม เรียบเรียง ข่าวสารต่างๆ จากในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข่าวสารในเว็บไซต์ไปใช้
  สถิติ รวมตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการเดือนกันยายน 2551
    ผู้เข้าชม:  6,156,540 ราย
    หน้าที่เข้าชม:  13,549,209 ครั้ง
  สถิติประจำวัน
    สมาชิก:  20 ราย
    บุคคลทั่วไป:  1,571 ราย
 Copyright © 2008 - 2021 Plastics Institute of Thailand

Website managed by Plastics Institute of Thailand